HERA, ASSOCIACIÓ OSTEOPOROSI-MENOPAUSA garanteix el ple compliment de la garantia de Protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb L.O. de 15/1999, el signant queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en l’empresa i al tractament dels mateixos per la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.

La política de privadesa d’HERA, ASSOCIACIÓ OSTEOPOROSI-MENOPAUSA li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a HERA ASSOCIACIÓ OSTEOPOROSI-MENOPAUSA. Espai Salut – GSS LLEIDA – C/ Henry Dunant 1- LLEIDA sent responsable del fitxer HERA, ASSOCIACIÓ OSTEOPOROSI – MENOPAUSA amb domicili a aquests efectes, en l’adreça indicada.

El signant accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració d’HERA, ASSOCIACIÓ OSTEOPOROSI-MENOPAUSA. Així mateix, el signant accepta que HERA, ASSOCIACIÓ OSTEOPOROSI-MENOPAUSA li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, te sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre.